Prawo Ryfu Mew

Ryf Mew podlega prawnej ochronie przyrodniczej. Jest częścią stworzonego w 1978 roku Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, który jest uznaną w Polsce prawną formą ochrony obszarowej. Dodatkowe regulacje wynikają z rozporządzeń Wojewody Pomorskiego. To, które obowiązuje obecnie, pochodzi z 2006 roku [1].

W latach 90. wewnętrzna część Zatoki Puckiej i Ryf Mew zostały wytypowane do systemu bałtyckich obszarów ochrony Komisji Helsińskiej (Baltic Sea Protected Area -HELCOM).

W dniu 1 maja 2004 roku Ryf Mew wszedł w system prawa ochrony przyrody Unii Europejskiej. Obowiązuje na nim prawo m.in. tzw. Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej. Na obszarze, gdzie leży Ryf Mew stworzono tzw. obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) systemu Natura 2000 - "Zatoka Pucka" (kod PLB 220005), a także wytypowano przestrzeń dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) pod nazwą "Zatoka Pucka i Półwysep Helski" (kod PLH 220032).

Mapa granic (niebieska linia) obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
 (PLB 220005) – „Zatoka Pucka”

Mapa granic (zielona linia) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
(PLH 220032) – „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”

W obrębie granic tego obszaru znajdują się siedliska i gatunki o ważnym znaczeniu dla ochrony UE. W unijnej nomenklaturze sytemu ochronnego Natura 2000, siedlisko tego typu jakim jest Ryf Mew oznaczone jest kodem 1140 i oznacza piaszczysty lub błotnisty wał nie przykryty wodą, przy niskim (spowodowanym odpływem) poziomie morza. W Bałtyku, z racji minimalnych pływów księżycowych, czynnikiem sprawczym zmian poziomu morza są różnice w ciśnieniu atmosferycznym nad obszarem morza.

Tak samo za siedliska chronione uważa się laguny i płytkie zatoki (kod 1350, 1360). Zatoka Pucka, w obrębie której Ryf Mew się znajduje, wypełnia oba te wymogi. Dlatego właśnie jej obszar, uwzględniając występowanie na nim gatunków ważnych dla bioróżnorodności Wspólnoty Europejskiej, został wytypowany do ochrony i specjalnego trybu zarządzania jego walorami przyrodniczymi. W myśl polskiego prawa [2] obowiązek zarządzania obszarami morskimi systemu Natura 2000 powierza się regionalnemu Dyrektorowi Urzędu Morskiego.

Dyrektor Urzędu Morskiego jest zobowiązany do posiadania planu ochrony obszaru Natura 2000, który mu podlega. W latach 2006 i 2007 z inspiracji Ministerstwa Środowiska w ramach międzynarodowego Projektu Bliźniaczego Polska – Królestwo Wielkiej Brytanii – Królestwo Niderlandów nr PL2004/IB/EN/03 pt. „Opracowanie planów renaturyzacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na obszarach Natura 2000 oraz planów zarządzania dla wybranych gatunków objętych Dyrektywą Ptasią i Dyrektywą Siedliskową” zrealizowano „Program współpracy na szczeblu lokalnym na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski”. Przy konsultacji wszystkich zainteresowanych instytucji powstał materiał, który będzie zapewne kanwą dla wykonania formalnie obowiązującego planu ochrony. W dokumencie tym istnieje zapis wskazujący na potrzebę utworzenia na Ryfie Mew faunistycznego rezerwatu.

Podobne pilotowe zamierzenia wobec problemów zagospodarowania i użytkowania przestrzeni Zatoki Puckiej podjął Urząd Morski, który wraz z instytucjami naukowymi i użytkownikami akwenu dokonał analizy obecnych i planowanych sposobów jego wykorzystywania. Także ten dokument prawem jeszcze nie jest, ale wskazuje na przyrodnicze (rezerwatowe) przeznaczenie Ryfu Mew.

Tekst: Krzysztof  E. Skóra
28.07.2009r.


1 Rozporządzenie Nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

2 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 13 listopada 2008 r.)

<<< POWRÓT