Rok 2010 Międzynarodowym Rokiem 
Różnorodności Biologicznej

Rok 2010 jest szczególny dla ochrony przyrody, gdyż jest to Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej. Został on ustanowiony przez  Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją nr A/RES/61/203.

Do głównych celów Roku Różnorodności Biologicznej należą:

·         podniesienie świadomości ludzi na całej naszej planecie dotyczącej znaczenia różnorodności biologicznej,

·         zwrócenie uwagi na ciągły spadek liczby gatunków na Ziemi,

·         propagowanie pozytywnych przykładów ratowania ginących gatunków zwierząt i roślin,

·         powstrzymanie istniejącej obecnie tendencji zmniejszania się liczby gatunków na świecie.

W Europie, w tym również w naszym kraju, prowadzi się wiele działań, których celem jest ochrona różnorodności biologicznej. Działania te mają różne formy i zasięg. Z jednej strony mamy czynną ochronę ginących gatunków zwierząt i roślin, a z drugiej  akcje promujące rolnictwo ekologiczne i ekstensywne, zrównoważone wykorzystanie zasobów żywych wszechoceanu, czy też modyfikację we flotach rybackich narzędzi połowowych na bardziej selektywne.

W działania te wpisuje się również Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, która realizuje takie projekty jak:

·         Czynna ochrona morświnów przed przyłowem,

·         Restytucja foki szarej na południowym Bałtyku

oraz projekty ichtiologiczne i środowiskowe, których celem jest odtworzenie różnorodności gatunkowej Zatok Puckiej i Gdańskiej oraz ratowanie zagrożonych siedlisk i miejsc cennych przyrodniczo. 

Działaniom tym towarzyszą stosowne kampanie informacyjno-edukacyjne. Wśród nich jest m.in. kampania promująca w społeczeństwie zakupy konserw rybnych, które zawierają ryby złowione metodami przyjaznymi dla bałtyckich ssaków.

Również inne instytucje publiczne działające na rzecz ochrony przyrody prowadzą kampanie edukacyjno - informacyjne. Przykładem takich działań jest zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w trakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2010 w Poznaniu, konferencja „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz różnorodności biologicznej”.

Utrata różnorodności biologicznej niesie za sobą konsekwencje o różnym zasięgu, od zmian w skali mikro do załamania się całych ekosystemów. Zachowanie różnorodność biologicznej ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia pracy tysiącom a nawet milionom osób w tak różniących się sektorach gospodarki jak rolnictwo, rybołówstwo czy turystyka.

oprac. MG

 

<<< POWRÓT