Komisja ma raport

Grupa Robocza ds. Przyłowu Gatunków Chronionych (SGBYC) przy Międzynarodowej Radzie Badań Morza (ICES - International Council for the Exploration of the Sea) w dniu 1 kwietnia 2008 roku opublikowała raport ze spotkania, które miało miejsce 29-31 stycznia 2008 roku w Kopenhadze.

Omawiano na nim m.in. wykonanie przez kraje Unii Europejskiej postanowień Rozporządzenia 812/2004 w części dotyczącej obowiązku monitorowania rybołówstwa pod kątem przyłowu małych waleni (delfinów i morświnów). Raport jest bardzo obszernym dokumentem i jest dostępny wyłącznie w wersji angielskiej (kliknij na rysunek poniżej). 

lub na: 

www.ices.dk/reports/ACOM/2008/SGBYC/SGBYC_2008.pdf

Analizę wykonania Rozporządzenia WE nr 812/2004, w tym zalecanego „Programu Obserwatorów”, który miał ocenić wpływ różnych rodzajów sieci na skalę przyłowu morświnów omówiono w rozdziale 6 (str. 19-26).

Na raport ów oczekiwała Komisja Europejska, która w świetle opublikowanego dokumentu będzie musiała się z jednej strony odnieść do trafności swoich rozporządzeń (np. 812/2004 i pokrewnych) a z drugiej do tego w jakim stopniu kraje członkowskie UE wywiązują się ze swoich powinności wobec Wspólnotowej Polityki Rybackiej oraz czy unijny sektor rybołówstwa działa zgodnie m.in. Dyrektywą Siedliskową, która chroni gatunki zagrożone i miejsca ważne dla ich życia.

Krzysztof E. Skóra

5.04.2008r.

<<< POWRÓT