lat w Helu

Wiosną 1977 roku przebywający na swojej pierwszej wyprawie antarktycznej Krzysztof E. Skóra odebrał drogą radiową wiadomość o planach macierzystego instytutu wobec jego osoby i miasta Hel. Władze Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego postawiły konkretne zadanie: utworzenie w tym mieście przyczółka, mającego służyć znalezieniu najodpowiedniejszego terenu dla budowy przyszłej naukowo – edukacyjnej placówki terenowej dla badań i praktycznego kształcenia specjalistów z zakresu nauk o morzu. Decyzje zapadły w czerwcu. Przyszły szef helskiej placówki odwiedził Hel i zapoznał się z wyjściowymi warunkami jakie oferowały władze tego miasta. Zaraz potem Rada Naukowa IO  UG podjęła decyzję o rozpoczęciu tworzenia akademickiej stacji.

Rok 1977. Trzy pomieszczenia na piętrze wędzarni PPiUR KOGA stały się zalążkiem 

przyszłej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego 

(Foto: Archiwum SMIOUG).

Początki były skromne - trzy pomieszczenia w starej wędzarni PPiUR KOGA. Jednak to małe laboratorium dzięki opiece władz Helu oraz sprzyjającemu klimatowi społecznemu rosło z każdym rokiem. Jego potrzeby sięgały po kolejne pomieszczenia starego budynku, w którym coraz słabiej tliły się paleniska wędzarniczych pieców. Brakowało ryb i pracowników do tej pracy, a za to przybywało w Helu studentów i naukowców. Gdy w roku 1984  Uniwersytet Gdański stał się właścicielem budynku, można było zainwestować w modernizację tego nietypowego jak na potrzeby nauki obiektu. Remont budynku trwał prawie osiem lat, a warto pamiętać, iż  były to lata głębokiego ekonomicznego kryzysu w naszym państwie. Nowa siedziba, decyzją Senatu Uczelni, otrzymała nazwę Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii. Placówka obchodziła właśnie 15-lecie swego istnienia i wydawało się, że osiągnęła kres swych możliwości rozwojowych. Zmiana systemu szkolnictwa i 5-krotny wzrost liczby studentów na kierunku oceanografia oraz zwiększone zapotrzebowanie społeczne na badania ekologiczne morza wymusiły dalszą rozbudowę placówki. Pod koniec lat 90-tych powstała nowa socjalna baza dla studentów oraz najbardziej publicznie rozpoznawalna obecnie część Stacji i jeden z symboli Helu – fokarium.

Stacja Morska w Helu jest jedyną tego typu placówką na południowym i wschodnim wybrzeżu Bałtyku. To głownie miejsce pracy, edukacji i spotkań europejskich specjalistów z zakresu ekologicznych badań morza rejonów Bałtyku oraz Arktyki i Antarktyki. Korzystają z niej także specjaliści z innych dziedzin: geografii, ekonomii, prawa, socjologii i innych. Jest wyposażana w sprzęt eksploracyjny, służący potrzebom badawczym w strefie przybrzeżnej morza. Stacja Morska podejmuje liczne badania dotyczące funkcjonowania i ochrony życia Bałtyku w ramach wielostronnych zobowiązań badawczych; także międzynarodowych. Problematyka badawcza zespołu Stacji Morskiej koncentruje się na biologii i ekologii ryb strefy przybrzeżnej Bałtyku, biologii bałtyckich ssaków morskich, ochronie rzadkich gatunków i biotopów naszego morza a także na biologii i ekologii ryb antarktycznych.

Rozbudowując systemy do bałtyckich hodowli opartych o obieg wody morskiej, jest przygotowywana do podjęcia nowych doświadczeń z zakresu badań podstawowych nad biologią gatunków, a także na rzecz rewitalizacji zasobów żywych morza oraz ich przemysłowego wykorzystania. Po dodatkowych modernizacjach posiadane i planowane baseny oraz akwaria mają stwarzać możliwości badania reakcji fauny i flory na zmienne warunki hydrologiczne, wpływu zanieczyszczeń na kondycję zdrowotną oraz wzrost i zdolności reprodukcyjne organizmów. To ten typ badań umożliwił między innymi rozpoczęcie długookresowego projektu na rzecz restytucji fok szarych u polskich wybrzeży Bałtyku oraz na badania nad ginącymi gatunkami ryb. Badaniami ssaków bałtyckich placówka wypełnia polskie powinności wobec postanowień Konwencji Helsinskiej oraz Konwencji Bońskiej - w ramach Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Morza Północnego i Bałtyku (ASCOBANS).

Jako jedyna tego typu placówką w Polsce jest otwarta na potrzeby badawcze całego środowiska naukowego kraju i zgodnie z naturą badań przyrodniczych jest dostępna 24 godziny na dobę, każdego dnia roku. W marcu 1994 roku Stacja Morska w Helu została włączona do Europejskiej Sieci Morskich - Biologicznych Stacji Badawczych (MARS).

Stacja Morska UG jest również placówką dydaktyczną: odbywają się tu ćwiczenia terenowe, praktyki wakacyjne i dyplomowe, kursy specjalistyczne, wykłady i seminaria. W stacji prowadzone są także zajęcia dydaktyczne uczelni zagranicznych: z Europy i Ameryki. Stacja organizuje również lekcje ekologii morza i biologii organizmów morskich dla odwiedzających Hel wycieczek oraz dla młodzieży szkolnej w ramach projektu Błękitna Szkoła.

Każdego roku ze Stacji Morskiej korzysta ok. 1000 studentów i naukowców, a 4,5 tysiąca młodzieży szkolnej pobiera „błękitne” lekcje z zakresu biologii, ekologii i ochrony żywych zasobów Bałtyku. Brakuje miejsc dla wszystkich chętnych. Oblężenie przeżywa fokarium (za małe jak na swoją popularność), goszcząc rocznie ponad 400 tysięcy turystów, którzy tu, via życie fok dowiadują się najnowszych informacji o życiu naszego morza i jego mieszkańców. Nowy projekt rozbudowy helskiej placówki pn. „BŁĘKITNA WIOSKA” ma poszerzyć możliwości akademickiej i publicznej edukacji.

Stacja Morska w czerwcu 2007 roku (Foto: D.Bógdał).

Teraz, 40 lat od inicjacji tworzenia akademickiej oceanografii, na kolejnym etapie rozwoju morskiego potencjału zdolności edukacyjnych i naukowych Instytutu Oceanografii, Uniwersytet Gdański przystępuje do realizacji rozbudowy helskiej placówki. Zrodzona z morskich ambicji, kształconych jeszcze przed wojną biologów i geografów z macierzystego instytutu, Stacja Morska swą działalnością nawiązuje do najlepszych tradycji edukacyjnych, powstałego też w Helu, w początku latach 20. XX wieku - Morskiego Laboratorium Rybackiego, miejsca wakacyjnej edukacji pierwszych polskich badaczy morza.

Za parę lat, nie gdzie indziej, tylko tu w Helu będziemy prawdopodobnie obchodzić 100 lecie powstania pierwszej polskiej placówki badań morza. Załoga Stacji Morskiej IO UG ma nadzieję do tego czasu wzbogacić miasto o dodatkowe, godne tego jubileuszu pro-przyrodnicze i akademickie wartości.

            

<<<POWRÓT