Koncepcja Błękitnej Wioski oceniona !

W dniu 2 lutego 2006 r. odbyła się w Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego konferencja prasowa, podczas której przedstawione zostały wyniki uzupełniających konsultacji społecznych dotyczących projektu rozbudowy Stacji Morskiej UG w Helu p.n. "Błękitna Wioska".  Zostały one przeprowadzone głównie w okresie listopad - grudzień 2005 roku przez Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT na zlecenie Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Jeśli zmierzyć aprobatę dla koncepcji projektu odzewem nadesłanych ankiet i opinii, to zyskał on ponad 90-procentowe poparcie wśród tych, którzy w tej formie konsultacji projektu aktywnie uczestniczyli.

            Ponad 40 stron oficjalnego raportu ukazuje przebieg tej fazy społecznego dialogu nad zamierzeniami Uniwersytetu Gdańskiego. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej Stacji Morskiej [www.hel.univ.gda.pl] w katalogu Błękitna Wioska.

Materiały źródłowe z konsultacji oraz ich pełna dokumentacja filmowa została zdeponowane u zleceniodawcy wykonania konsultacji i raportu.

Przeprowadzenie w/w konsultacji i ich rezultat powinno pozwolić Uniwersytetowi Gdańskiemu na przejście z fazy koncepcji do tworzenia materialnych podstaw projektu, w tym poszukiwania środków finansowych na jego realizację.

Jako pierwsze będę prawdopodobnie opracowywane i realizowane zadania: dotyczące  nowego ujęcia wody dla fokarium i eksperymentalnych laboratoriów hodowlanych (AQUA LABS) oraz rewitalizacja wydmy PARK WYDMOWY, a zaraz po nich - BAŁTYCKA OSADA.  Czwarty zadanie - MORŚWINARIUM, najtrudniejsze technicznie i przyrodniczo  będzie musiało być realizowane na końcu procesu realizacyjnego po opracowaniu właściwego projektu budowlanego i uzyskaniu stosownych zgód oraz opinii.

Ponieważ wszystkie z zadań będą wykonywana w przyszłym obszarze ochronnym NATURA 2000, każde z nich jeszcze raz przejdzie fazę konsultacji i będzie oceniane z punktu widzenia oddziaływania na środowisko.

KES

 

<<<POWRÓT