Pierwsze kroki ku wydmowemu parkowi  

„Błękitnej Wioski”

Aktualnie w Stacji Morskiej prowadzone są przygotowania do realizacji projektu pod nazwą „Błękitna Wioska”. Eksperci z dziedziny botaniki opracowali na zlecenie Uniwersytetu Gdańskiego raport dotyczący aktualnego stanu flory i roślinności na terenie planowanego Parku Wydmowego.

Teren planowanej inwestycji – widok z lotu ptaka.

Foto: D. Bógdał

Teren po byłej Hydrobudowie, pomimo daleko posuniętej dewastacji, okazał się „bardzo gościnny” dla roślin.

Na obszarze zaledwie 2,5 ha stwierdzono obecność przedstawicieli aż 185 gatunków roślin naczyniowych (w tym 96 gatunków rodzimych i 89 gatunków obcego pochodzenia) oraz kilku gatunków mchów i porostów. Wśród nich są przedstawiciele 12 gatunków roślin zagrożonych, rzadkich lub objętych ochroną: krwawnik pospolity (Achillea millefolium), trybula pospolita (Anthriscus caucalis), łoboda ogrodowa (Atriplex hortensis), gorczycznik pospolity łękowaty (Barbarea vulgaris subsp. arcuata), rukwiel nadmorska (Cakile maritima), turzyca piaskowa (Carex arenaria), mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum), rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides), lulek czarny (Hyoscyamus niger), groszek nadmorski (Lathyrus japonicus), śniedek baldaszkowaty (Ornitogalum umbellatum) oraz jarząb szwedzki (Sorbus intermedia).

Posiadając te cenne informacje Stacja Morska może przystąpić do kolejnego etapu, czyli stworzenia planu rewitalizacji tego obszaru czego efektem ma być powstanie Parku Wydmowego. Na wydmie zostanie przeprowadzone wzmacnianie warunków życia dla gatunków charakterystycznych dla tego siedliska oraz wzmocnienie szans na istnienie gatunków chronionych i rzadkich. Jednocześnie planuje się usunięcie przedstawicieli gatunków obcych. Nie potrzeba oczywiście dodawać, że wcześniej zostaną usunięte wszelkie śmieci i odpadki.

Drewniane pomosty, które pobiegną nad wydmą z ulic na plażę i wzdłuż wydmy pozwolą spacerowiczom na obcowanie z naturalnymi walorami siedliska ważnego ekologicznie, wrażliwego na antropopresję i prawnie chronionego.

 

Wizualizacja projektu Parku Wydmowego ukazująca m.in. pomosty spacerowe.

AM.architekci sp. z o. o.

Umożliwi także  zapoznanie się z szatą roślinną nadmorskich wybrzeży, z ich specyficznymi zespołami roślinnymi i fauną, a także problemami egzystencji i ewolucji takich siedlisk na skutek naturalnych i antropogenicznych czynników.

Marcin Gawdzik i Krzysztof E.Skóra

<<<POWRÓT