Przyjaźni Środowisku

Rozstrzygnięto IV edycję Konkursu "Przyjaźni Środowisku" pod honorowym patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Na uroczystej gali w sali kolumnowej Sejmu, w której uczestniczyło kilkaset osób, wręczono nagrody w kategoriach: Mecenas polskiej ekologii", "Gmina przyjazna środowisku", "Firma przyjazna środowisku", "Technologia godna polecenia", "Produkt godny polecenia" i "Promotor ekologii". 

Nagrodzeni w kat. "Promotor ekologii"

W ostatniej z wymienionych kategorii nagrodę otrzymała Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Helska placówka otrzymała też stosowny certyfikat  oraz dyplomy i listy  uznania od Ministra Edukacji Narodowej i SportuMarszałka Województwa Pomorskiego i Wojewody .

     

W uzasadnieniu decyzji jurorów m.in. czytamy:

Stacja Morska jest terenową placówką Instytutu Oceanografii na Wydziale Biologii Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Realizuje projekty badawcze z zakresu oceanografii - głównie dotyczące biologii i ekologii organizmów morskich: ryb strefy przybrzeżnej i bałtyckich ssaków morskich (fok i morświnów). Wyniki  badań podstawowych wykorzystuje na rzecz odtworzenia i ochrony morskich gatunków, ich siedlisk i naturalnych procesów ekologicznych. Jej sztandarowym programem z tego zakresu działań jest projekt restytucji i ochrony fok szarych na południowym Bałtyku.

Stacji Morskiej UG w Helu prócz zadań badawczych powierzane są akademickie zajęcie dydaktyczne dla studentów z różnych uczelni (wykłady, kursy, praktyki).

Nie ograniczając się do tych statutowych powinności, zespół placówki rozwija własne formy edukacji i informacji, skierowane do ogółu społeczeństwa na rzecz krzewienia pro-ekologicznych norm funkcjonowania człowieka w relacji do potrzeb i wydolności zasobów bałtyckiej przyrody.

Opis wyróżnionego projektu: "Edukacja i informacja w ochronie bałtyckiego ekosystemu" jest narzędziowym projektem Stacji Morskiej dla skutecznej ochrony najbardziej zagrożonych elementów przyrody Bałtyku. Potrzeba jego stworzenia wynikała z konieczności szybkiego pozyskiwania społecznego wsparcia dla działań ochronnych przed antropogeniczną destrukcją najwrażliwszych części ekosystemu naszego morza. Założono, że sposobem do osiągnięcia celu będzie stworzenie ośrodka upowszechniającego wszelkimi możliwymi sposobami, szybką oraz rzetelną informację i wiedzę o istniejących i pojawiających się zagrożeniach dla bałtyckiej przyrody.

Miejscem wzbudzenia społecznej refleksji nad ekologicznymi problemami morza uczyniono znajdujący się w obrębie Stacji Morskiej kompleks basenów badawczych i realizowany w nich projekt dot. odtwarzanie kolonii fok szarych na Pd. Bałtyku. Przy "Fokarium" (jak popularnie nazywa się to miejsce), utworzono "Błękitną Szkołę" - ośrodek pro-społecznej, ekologicznej edukacji morskiej.

W ten sposób helska placówka badawcza pozyskała nie tylko ludzkie zainteresowanie dla losu najbardziej zagrożonych organizmów, ale także otwartość społeczeństwa dla dalszego uzupełniania i uaktualniania wiedzy o przyrodzie morza. Skutkuje to dziś coraz szerszą przychylnością opinii publicznej dla projektów zmierzających do restytucji i ochrony środowiska Bałtyku. Frekwencja wizytujących ośrodek ludzi systematycznie wzrasta. W tym sezonie odnotowano ponad 350 tys. osób. W ten nieoczekiwany sposób, dzięki zaistnieniu specyficznego projektu i edukacyjno - ekologicznego ośrodka, miasto Hel zyskało dodatkowy socjo-ekonomiczny atrybut rozwoju.

Dyplom, piękną statuetkę oraz nagrodę pieniężną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla helskiej placówki w wysokości 15 tys. zł odebrał z rąk organizatorów szef Stacji Morskiej dr Krzysztof E. Skóra.

 

Gratulacje od znajomych i przyjaciół szefa Stacji.

Na sali obecni wicepremier Marek Pol, ministrowie, posłowie i liczna reprezentacja mediów.

Przyjaźni środowisku promotorzy ekologii - załoga nagrodzonej Stacji Morskiej UG w Helu

Wojciech Waśkowski

 

<<<POWRÓT (archiwum 2003r.)

<<<POWRÓT (strona główna)